Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Inleen-/Aflos Kapitein/Schipper
van Johan van Meel, handelend onder de naam Ervaaren, gevestigd te Oosterhout NB,
kantoorhoudende aan het adres Vreeburg 49 te Oosterhout NB, in het handelsregister ingeschreven
te Breda onder nummer 20 12 88 53, hierna te noemen “gebruiker”.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
● Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden.
● Opdrachtgever: De wederpartij van gebruiker.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst
tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2.2 Diensten, bestellingen en opdrachten gelden als erkenning en aanvaarding van deze algemene
voorwaarden en genoemde specifieke voorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling en
uitdrukkelijk van de handwijzing conform artikel 6:225 lid 3 BW van eventuele algemene of bijzondere
condities van de gebruiker.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of
aanvullende diensten, bestellingen en/of opdrachten van/aan/met de opdrachtgever.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De gebruiker krijgt van de opdrachtgever opdracht, welke opdracht de gebruiker aanvaardt, om de
taak van afloskapitein/gezagvoerder aan boord van een schip voor de vaart over de binnenwateren uit
te voeren hetgeen wordt gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.

3.2 De gebruiker verricht de opdracht als zelfstandige op contractbasis met de opdrachtgever. Er komt
geen arbeidsovereenkomst tot stand.

3.3 De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat schip en bemanning voldoen aan de
toepasselijke regelgeving, dat alle verplichte scheepsdocumenten aanwezig zijn en de bemanning
voldoende is gekwantificeerd en gekwalificeerd. Indien schip en/of bemanning naar het uitsluitend
oordeel van de gebruiker niet voldoen, is de gebruiker gerechtigd het schip stil te leggen en/of de
overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling nodig is te ontbinden onder gehoudenheid van de
opdrachtgever om de bedongen vergoeding volledig te betalen en alle schade van de gebruiker te
vergoeden.

3.4 Voor aanvang van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan de gebruiker door telefonische
kennisgeving aan de gebruiker aan, waar de gebruiker bij aanvang van de opdracht aan boord zal
komen, zodanig dat de gebruiker een redelijke termijn heeft om zich daar naartoe te begeven.

3.5 Het is de gebruiker toegestaan de opdracht door een andere gebruiker dan hemzelf te doen
uitvoeren onder voorwaarde dat die andere gebruiker aan alle wettelijke eisen, welke aan een
gebruiker op het betreffende binnenvaartschip worden gesteld, voldoet.

Artikel 4 Honorarium en betaling

4.1 De aan de gebruiker toekomende vergoeding is indien van toepassing te vermeerderen met BTW.

4.2 De gebruiker is gerechtigd een voorschotrekening te zenden ten belope van het bedrag van de
totaal overeengekomen vergoeding en kosten. Dit voorschot dient te worden voldaan binnen de door
de gebruiker aangewezen termijn, althans voordat de gebruiker aan uitvoering van de overeenkomst
begint.

4.3 Reiskosten, transportkosten, menagekosten, etc. komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Betaling van facturen van gebruiker dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5 Incasso- en proceskosten

5.1 Nadat de opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder betaling
van de overeengekomen vergoeding, zijn door de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd volgens het Rapport Voorwerk II, zonder dat opdrachtgever daarbij afstand doet van het
meerdere.

5.2 In de in lid 1 genoemde omstandigheden is een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte
van een maand dat de opdrachtgever in verzuim is.

5.3 In geval van een gerechtelijke procedure is de opdrachtgever gehouden de door de gebruiker
gemaakte proceskosten, waaronder de volledige kosten van zijn eventuele advocaat, volledig te
vergoeden.

Artikel 6 (Tussentijdse) beëindiging van de opdracht

6.1 Indien de overeenkomst voortijds of tijdens uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever
wordt geannuleerd, heeft de gebruiker recht op schadevergoeding, welke schadevergoeding bij
annulering voor de overeengekomen datum van uitvoering de volgende percentages van de
overeengekomen vergoeding bedraagt:
– Tot 30 dagen: 25%.
– Tot 15 dagen: 50%.
– Tot 7 dagen: 75%.
– Binnen 7 dagen: 100%.

6.2 Indien een overeengekomen planning/rooster/deelopdracht (bijvoorbeeld week- of maandplanning)
binnen de overeenkomst voortijds of tijdens uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever wordt
geannuleerd, heeft de gebruiker recht op schadevergoeding, welke schadevergoeding bij annulering
voor de overeengekomen datum van uitvoering de volgende percentages van de overeengekomen
vergoeding bedraagt:
– Tot 21 dagen: 50%.
– Binnen 7 dagen: 100%.

6.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeenkomst beëindigt, is de
volledige bedongen vergoeding aan de gebruiker verschuldigd.

6.4 In alle in lid 1 en lid 2 en lid 3 genoemde gevallen is de opdrachtgever bovendien gehouden tot
betaling van alle onkosten welke de gebruiker reeds heeft gemaakt, of redelijkerwijze zal moeten
maken ter beëindiging van de (deel)opdracht.

6.5 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst, gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is.

6.6 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

6.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.8 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De gebruiker is niet aansprakelijk voor:
– Schade aan schip, scheepsbestanddelen en scheepstoebehoren en/of al dan niet tot het schip
behorende hulpmiddelen die in het kader van de exploitatie van het schip worden gebruikt.
– Schade aan bezittingen, eigendommen, lichaam en/of geest van bemanning, passagiers en/of
(andere) opvarenden, ook niet voor letsel of dood.
– Schade met betrekking tot de exploitatie van het schip, waaronder vertragingsschade ook als
die het gevolg is van te laat aan boord komen van de gebruiker door welke omstandigheid dan
ook.
– Schade aan de lading.
– Schade ten gevolge van het afgeven van enige scheeps- en/of ladingdocumenten, het verschil
in eigenschappen, kwaliteit en/of kwantiteit van de lading tussen laden en lossen, de afwijking
van de lading bij lossing ten opzichte van de scheeps- en/of ladingsdocumenten, althans het
verliezen of kwijtraken van scheeps- en/of ladingsdocumenten, de verkeerde invulling of
registratie daarvan etc.
– Schade, hoe dan ook ontstaan in verband met laden en lossen van het schip, ook als die
schade in verband met laden en lossen buiten het schip ontstaat, bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot het brengen door de gebruiker of de bemanning van lading aan of van boord, al
dan niet met hulpmiddelen.
– Schade veroorzaakt aan derden in het kader van deze overeenkomst, al dan niet veroorzaakt
in verband met de op grond van deze overeenkomst gepaard gaande werkzaamheden,
waaronder kunstwerken, havens, waterwegen, vaartuigen en hulpmiddelen voor de
scheepvaart.
– Schade en letsel aan de gebruiker en de gevolgen daarvan, waaronder
arbeidsongeschiktheid, welke de gebruiker oploopt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. De opdrachtgever is gehouden deze risico’s te verzekeren.
– Schade aan of in verband met de auto (of ander voertuig) van de gebruiker ter zake. Waarvan
bovendien geldt dat het van- en aan boord takelen van de auto geschiedt voor risico van de
opdrachtgever. Enige schade die aan boord of tijdens het van en aan boord takelen daarvan
aan de auto ontstaat door welke oorzaak dan ook, ook door schuld van de gebruiker, is voor
rekening van de opdrachtgever
– Schade aan eigendommen van gebruiker die aan boord worden gebruikt bij de uitvoering van
de opdracht, is voor rekening van de opdrachtgever.
– Directe schade noch voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, die is ontstaan door de
uitvoering van zijn werkzaamheden, dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid
van de geleverde goederen of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld aan de zijde van gebruiker of zijn vervanger.

7.2 Verhaal door de opdrachtgever op de gebruiker is uitgesloten.

7.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid in bovengenoemd lid 7.1 en 7.2 geldt voor schade door welke
oorzaak dan ook, ook door schuld van de gebruiker en ook door onoordeelkundig gebruik door de
gebruiker, tenzij de schade is ontstaan uit zijn eigen opzettelijke of bewust roekeloze handelen of
nalaten geschied met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

7.4 De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden ter zake van de
passagiers, de exploitatie van het schip in de ruime zin des woords.

7.5 De opdrachtgever is gehouden het schip verzekerd te (doen) houden voor casco en P&I onder de
gebruikelijke voorwaarden, mede ten behoeve van gebruiker.

7.6 Gebruiker vrijwaart opdrachtgever voor enigerlei aanspraken zijdens fiscus en/of
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor niet-afgedragen loonbelasting en/of
premies werknemersverzekeringen, inclusief de daarop vallende rentes en boetes. Gebruiker is
verplicht om alle schade, inclusief rente en kosten, welke door opdrachtgever wordt geleden in
verband met vorderingen van de Belastingdienst en/of UWV, aan opdrachtgever te vergoeden.
Desgevraagd zal gebruiker maandelijks aantonen dat voldaan is aan de verplichtingen zoals hiervoor
genoemd.

7.7 Indien en zolang gebruiker niet aan de verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in het
voorgaande lid, is opdrachtgever gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.

7.8 Gebruiker heeft een deugdelijke (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering bij een
verzekeringsmaatschappij afgesloten, van welke verzekering gebruiker aan opdrachtgever een kopie
van de polis kan doen toekomen, indien gewenst door opdrachtgever.

7.9 De aansprakelijkheid van gebruiker is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totaal
gefactureerde bedrag over het voorgaande jaar dat door opdrachtgever uit hoofde van deze
overeenkomst aan gebruiker is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt zijn tot
het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van gebruiker reikt dan ook niet tot enige verdere schade,
waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiende uit
aanspraken van derden.”

Artikel 8 Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8.2 Ziekte van de gebruiker, ernstige ziekte van familie in de eerste en tweede graad van de gebruiker
of overlijden van familie van de gebruiker in de eerste en tweede graad van de gebruiker vormen
overmacht.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Recht- en forumkeuze

10.1 Op de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is Nederlands
recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek
blijft buiten toepassing in de verhouding met opdrachtgever, niet zijnde consumenten, die buiten
Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

10.2 Alle geschillen uit onderhavige overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 11 Wijzigingen/afwijkingen

11.1 In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet of onvoldoende voorziet, of in het geval van
interpretatieverschillen zal nader overleg gepleegd worden door gebruiker en opdrachtgever, met als
doel in alle redelijkheid en billijkheid tot een oplossing van de ontstane situatie of het geschil te komen.

11.2 Wijziging van deze overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

11.3 Indien een bepaling uit deze overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijft de overeenkomst
voor het overige van kracht. Ten aanzien van de bepaling welke niet rechtsgeldig blijkt te zijn, treden
partijen in overleg teneinde een vervangende bepaling op te stellen welke wel rechtsgeldig is en
zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

11.4 De in deze overeenkomst omschreven rechten en plichten kunnen door gebruiker niet worden
overgedragen of met een beperkt recht worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van opdrachtgever.